print
Why decentralization?
09.08.2010

Descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale este una din priorităţile actualei guvernări şi unul din obiectivele definite în documentul de reforme „Relansăm Moldova", prezentat partenerilor de dezvoltare la Bruxelles. Mai mult decât atât, obţinerea asistenţei tehnice externe este condiţionată şi de promovarea reformei de descentralizare.

Principalul scop al descentralizării este de a oferi servicii publice de mai bună calitate, la un preţ mai redus, concomitent cu modernizarea structurilor care furnizează aceste servicii. Până în prezent au avut loc anumite acţiuni de descentralizare, dar ele erau sporadice, selective şi nesistematice, urmând mai degrabă formularea de răspunsuri la condiţionări externe, şi mai puţin urmărind un obiectiv strategic de reformă politică a statului şi a societăţii. Descentralizarea a fost tolerată doar în măsura în care efectele sale nu au contrazis modelul ierarhic al administraţiei de stat, singura structură investită cu atribuţii de dirijare a proceselor economice şi administrative.

Descentralizarea pleacă de la premisa că autorităţile administraţiei publice locale sunt mai în măsură să răspundă necesităţilor cetăţenilor, cunoscând mai profund problemele lor, dar şi cele mai bune căi pentru rezolvarea acestora. Descentralizarea înseamnă apropierea deciziei de cetăţean, luarea unor decizii mai adecvate necesităţilor lui. O serie întreagă de servicii publice sunt furnizate mai eficient la nivel local. Învăţământul preuniversitar, asistenţa socială, alimentarea cu apă şi infrastructura rutieră sunt doar câteva din serviciile publice pentru care autorităţile administraţiei publice locale sunt cele mai indicate să ia decizii privind alocarea resurselor.

Descentralizarea nu este un scop în sine, ci o metodă de a furniza servicii publice mai eficiente, în corespundere cu cerinţele şi preferinţele beneficiarilor. Nici un sistem centralizat nu poate răspunde varietăţii nevoilor comunităţilor locale la fel de bine ca autorităţile locale. Totodată, structurile guvernului îşi vor păstra, în cele mai multe domenii, doar atribuţii de reglementare, inspecţie şi control.

Descentralizarea este definită ca fiind transferul, de la autoritatea centrală la autorităţile locale, a competenţelor, precum şi a resurselor financiare necesare. Nu există descentralizare decât în condiţiile în care competenţele trecute în sarcina autorităţilor locale - primării, consilii locale sau consilii raionale - sunt însoţite de alocările bugetare corespunzătoare. Deşi acest principiu stă la baza Legii privind descentralizarea administrativă, el nu se respectă. De aceea, odată cu delimitarea competenţelor, trebuie aprobat şi mecanismul de acoperire financiară. În acest sens, Guvernul intenţionează să finalizeze noua redacţie a Legii privind finanţele publice locale.

 

Modernizarea administraţiei şi creşterea capacităţii unităţilor administrativ-teritoriale

Un obiectiv fundamental al descentralizării este creşterea capacităţii administrative a localităţilor şi raioanelor (definită ca fiind suma tuturor resurselor aflate la dispoziţia unităţii administrativ-teritoriale - umane, financiare, materiale), care trebuie să devină mai competitive. Obiectivul nostru este de a transforma administraţia publică centrală şi locală într-o administraţie eficientă şi performantă.

Modernizarea administraţiei este necesară, dacă dorim să valorificăm fondurile, la care recent s-a deschis accesul. Dacă nu reuşim să întărim capacitatea administrativă - lucru pe care ne propunem să îl realizăm prin procesul de descentralizare, dar şi prin celelalte elemente ale reformelor - acest deziderat nu va fi posibil.

Cum se va realiza descentralizarea?

Procesul de descentralizare se va produce în câteva etape:

1. Etapa de  instituţionalizare. La această etapă vor fi create Comisia paritară şi grupurile de lucru, care vor avea printre competenţe coordonarea acestui proces. O jumătate din această comisie va fi constituită din reprezentanţii autorităţilor centrale, cealaltă jumătate - ai autorităţilor locale şi societăţii civile. Şi deoarece reuşita descentralizării depinde în mare măsură de modul în care va fi organizat procesul, Guvernul, prin intermediul Cancelariei de Stat, promovează un format extins de consultări publice cu toţi actorii şi partenerii implicaţi în procesul de reformă.  

2. Etapa de conceptualizare. Grupurile de lucru asistate de partenerii de dezvoltare şi reprezentanţii societăţii civile vor analiza situaţia existentă şi vor propune o Strategie însoţită de un plan concret de acţiuni, pe etape, care va fi supus consultărilor şi dezbaterilor. Această Strategie trebuie să ne dea răspuns la întrebările: până unde (către cine) mergem cu delegarea competenţelor? Cum vom  face transferurile financiare?

Astfel, iniţial vom adopta o strategie cadru, cu identificarea priorităţilor, etapelor de descentralizare. 

3. Etapa de implementare. Ea va include elaborarea planurilor de descentralizare pe sectoare, domenii şi implementarea lor. După aceasta vor fi selectate o serie de centre-pilot în cadrul cărora va începe testarea strategiilor de descentralizare.

4. Etapa de modernizare a administraţiei publice urmează să demareze imediat la toate nivelurile. Îmbunătăţirea capacităţii administrative trebuie să aibă loc în mod permanent şi continuu. În acest sens avem suficientă susţinere din partea donatorilor.

Indiferent de apartenenţa politică sau de relaţiile între conducătorii la nivel raional şi de primării locale, cetăţeanul trebuie să fie beneficiarul acţiunilor şi a normei legale.

Având în vedere faptul că reforma de descentralizare a întârziat enorm, se impune un ritm ascendent în calendarul acestei reforme. Descentralizarea trebuie să constituie un obiectiv de interes naţional în acest an, obiectiv care să fie realizat de întreaga clasă politică a Republicii Moldova.

 

Victor Bodiu, Ministru de Stat

 

Phone +373 22 25 05 83
Copyright © 2024 State Chancellery of the Republic of Moldova
All rights reserved