Descentralizare şi autonomie locală
Ascunde / Vizualizeaza antetul
Prima / Glosar / Glosar de termeni
Glosar de termeni

Termenii utilizaţi în documentele de politici de descentralizare:

 colectivitate locală - totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială.

administraţie publică locală (APL) - totalitatea autorităţilor publice locale constituite, în condiţiile legii, pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale.

autorităţi ale APL de nivelul întîi (municipalităţi) - autorităţi publice, luate în ansamblu, care sînt constituite şi activează pe teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului) pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale.

autorităţi ale APL de nivelul al doilea - autorităţi publice, luate în ansamblu, care sînt constituite şi activează pe teritoriul raionului, municipiului Chişinău, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale respective.

administraţie publică centrală (APC) - Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice.

autonomie decizională - dreptul autorităţilor publice locale de a adopta liber decizii, în condiţiile legii, fără intervenţii din partea altor autorităţi publice, în scopul realizării intereselor  sale.

autonomie organizaţională - dreptul autorităţilor publice locale de a aproba, în condiţiile legii, statutul, structurile administrative interne, modalităţile de funcţionare a acestora, statele şi organigrama lor, precum şi de a institui persoane juridice de drept public de interes local.

autonomie financiară şi bugetară - dreptul autorităţilor publice locale de a dispune de resurse financiare proprii suficiente şi de a le utiliza liber, în condiţiile legii, prin adoptarea propriilor bugete locale.

competenţe - ansamblul de drepturi şi obligaţii ale autorităţilor publice locale în domeniile de activitate care le sînt stabilite.

competenţă exclusivă - competenţa, de care APL sunt responsabile în conformitate cu legea şi pentru care APL deţin libertatea decizională cu condiţia respectării normelor şi normativelor stabilite prin lege.

competenţă partajată - competenţa exercitată în comun cu alt nivel al APL sau cu APC, atunci când responsabilităţile (inclusiv financiare) ale părţilor sunt clar stabilite prin lege.

competenţă delegată - competenţa, îndeplinită de APL în numele APC, în baza de lege sau contract, cu respectarea condiţiilor înaintate de APC.

partener public - persoană juridică de drept public sau asociaţie a acestei persoane care stabileşte un raport de parteneriat public-privat.

partener privat - persoană juridică de drept privat sau persoană fizică şi/sau asociaţie a acestora, care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un parteneriat public-privat. .    parteneriat public-privat - contract de lungă durată, încheiat între partenerul public şi partenerul privat pentru desfăşurarea activităţilor de interes public, fondat pe capacităţile fiecărui partener de a repartiza corespunzător resursele, riscurile şi beneficiile.

interes public - orice beneficiu ale cărui formă şi valoare se determină prin decizie a partenerului public, obţinut în folosul partenerului public, al persoanelor care locuiesc şi/sau activează pe teritoriul Republicii Moldova.

proprietate publică - totalitate a bunurilor domeniului public şi a bunurilor domeniului privat ale statului, ale unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.

administrare a proprietăţii publice - activitate ce ţine de exercitarea şi modificarea dreptului de proprietate al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

disparitate/disparităţi - lipsă de echivalenţă, de legătură  între elemente, nepotrivire.

 descentralizare - transferul definitiv de autoritate din punct de vedere al elaborării deciziilor, al managementului financiar şi general către autorităţile APL autonome alese. În domeniul în care se transferă competenţele, statul intervine doar prin reglementări cu caracter general.

desconcentrare - reprezintă procesul prin care se transferă responsabilităţi de la nivelul aparatului central al Guvernului către serviciile teritoriale, desconcentrate la nivelul al doilea a APL, conduse de reprezentanţii acestora, care se supun autorităţilor APC.

delegare -  împuternicirea autorităţilor publice locale de a administra anumite funcţii care în mod oficial  aparţin statului. În acest caz APL se supun controlului administrativ de către APC care trebuie să asigure şi resursele financiare.


Plasează articolul în:
google Delicious Digg Yahoo Twitter Netvibes linkedin
 
 
Prima / Glosar / Glosar de termeni
 
 
Prima Contact Harta Abonare RSS
Tel. +373 22 25 05 83
Fax +373 22 25 05 81
Actualizat: 09.09.2013 // Vizitatori: 193050
Abonare noutăţi
Abonare      Dezabonare